Bistandsadvokat

Erstatningsadvokat hjelper deg under straffesaken

Den som skades ved straffbar handling kan ha rett til oppnevning av bistandsadvokat. Bistandsadvokatens oppgave er først og fremst å sørge for at du får dekket det økonomiske tap – og få en oppreisningserstatning – for det du har vært utsatt for.

Det er derfor viktig at bistandsadvokaten kan erstatningsrett. I Langseth Advokatfirma har flere av erstatningsadvokatene god erfaring som bistandsadvokat.

Nedenfor kan du lese en artikkel jeg har skrevet om hvordan erstatning skal utmåles.

 • Erstatning for inntektstap
  Erstatning for inntektstap skal dekke det tap skadelidte er påført frem til erstatningen utbetales, og det tap skadelidte forventer å bli påført i fremtiden. I denne artikkelen skriver jeg om enkelte hovedelementer ved beregning av erstatning for inntektstap. Særlig beskrives forhold som er spesielle ved ved beregning av erstatning for inntektstap ved lavinvaliditesskader. Problemstillingene er imidlertid langt på vei …

  Erstatning for inntektstap Les mer »

 • Erstatning for utgifter etter en nakkeskade
  Erstatning for utgifter utmåles i to poster. For det første skal skadelidte ha dekket sine påførte ekstrautgifter i perioden fra skadetidspunktet og frem til oppgjøret skjer. Dernest skal dekkes fremtidige ekstrautgifter fra oppgjøret og fremover i tid til kostnadene opphører. Det er utgifter som ikke dekkes av det offentlige som kan kreves erstattet. Det vil …

  Erstatning for utgifter etter en nakkeskade Les mer »

 • Utmåling av menerstatning
  Menerstatning dekker ikke direkte økonomisk tap, men er en kompensasjon for den tapte livsutfoldelse en skade antas å medføre. Hjemmel for tilståelse av menerstatning er skadeserstatningsloven § 3-2 første setning: Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning. Ved lave invaliditeter vil usikkerheten i vurderingen gjerne være knyttet til vilkåret …

  Utmåling av menerstatning Les mer »

 • Utmåling av erstatning etter personskade
  Utmåling av erstatning etter personskade skal gi skadelidte full erstatning. Det innebærer at utmåling skal gjøres slik at erstatningen gjør at skadelidte blir stilt økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. De erstatningsposter som til sammen skal gi full erstatning er, påførte og fremtidige- ekstrautgifter, påført- og fremtidig inntektstap, samt menerstatning. Erstatning for ekstrautgifter Alle «rimelig og nødvendige» …

  Utmåling av erstatning etter personskade Les mer »

Personskadeadvokat Einar I. Lohne

Personskadeadvokat Einar I. Lohne

Einar I. Lohne er en av landets ledende og mest erfarne personskadeadvokater. Einar har arbeidet med erstatnings- og forsikringsoppgjør for skadelidte siden 1991. Han har møterett for Høyesterett og har skrevet en rekke artikler om erstatningsrett.

Les mer…

Compensation Firm of the Year in Norway

Compensation Firm of the Year in Norway

Winner of The 2011 Norwegian – Compensation Law Firm of the Year Award.

Global Law Experts