Trafikkskade

Hva er en nakkeslengskade?

En nakkeslengskade kan oppstå ved at nakkens muskler og sener overstrekkes. I SMM-rapport 5/2000, utarbeidet av Sintef Unimed for Sosial- og helsedepartementet, gis en definisjon av nakkeslengskade på side 9: Nakkesleng er definert som en «akselerasjons-deselerasjons mekanisme som overfører energi til nakken». Skaden kan skyldes påkjørsler av motorkjøretøy bakfra eller fra siden, men kan også …

Hva er en nakkeslengskade? Les mer »

Ung ufør vant over NAV etter mopedulykke ved Hønefoss

Vår klient ble delvis ufør som følge av hode- og nakkesmerter etter en mopedulykke ved Hønefoss. Hun var bare 16 år da skaden skjedde, men NAV og Trygderetten avslo uførepensjon etter reglene om «ung ufør». Vi måtte til Lagmannsretten for å vinne frem.    Borgarting lagmannsrett – dom. LB-2011-101831. Trafikkskade. Ung ufør. Stikkord: Folketrygdloven § 3-21 …

Ung ufør vant over NAV etter mopedulykke ved Hønefoss Les mer »

Full erstatning etter personskade i Troms

Vår klient ble påført en personskade i en kraftig trafikkulykke på vei til Harstad i Troms. Han fikk en nakkeslengskade og ble 100 % arbeidsufør. Vi tapte saken i Senja tingrett, men vant mot If Skadeforsikring i lagmannsretten i Tromsø og det ble gitt full erstatning.   LH-2009-051173. Hålogaland lagmannsrett – dom – Full erstatning – Personskade. Avsagt: …

Full erstatning etter personskade i Troms Les mer »

Bevisvurdering ved personskadeerstatning

Bevisvurdering kan være komplisert. Det er i utgangspunktet skadelidte som må føre bevis for at vilkårene for erstatning er til stede ved krav om personskadeerstatning. Det å ha bevisbyrden innebærer at det man påstår må fremstå som mer sannsynlig enn motpartens påstand. Det er tilstrekkelig med 50,01 % sannsynlighetsovervekt. I enkelte tilfeller har skadevolderen bevisbyrden. …

Bevisvurdering ved personskadeerstatning Les mer »

Utmåling av erstatning etter personskade

Utmåling av erstatning etter personskade skal gi skadelidte full erstatning. Det innebærer at utmåling skal gjøres slik at erstatningen gjør at skadelidte blir stilt økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. De erstatningsposter som til sammen skal gi full erstatning er, påførte og fremtidige- ekstrautgifter, påført- og fremtidig inntektstap, samt menerstatning. Erstatning for ekstrautgifter Alle «rimelig og nødvendige» …

Utmåling av erstatning etter personskade Les mer »

Valg av sakkyndige i personskadesaker

Valg av sakkyndige er viktig i personskadesaker.En spesialisterklæring innhentes for å avklare de medisinske spørsmål som saken reiser. Hensikten er å få et best mulig grunnlag for de juridiske vurderingene som må gjøres. Det legges ofte stor vekt på medisinske spesialisterklæringer. Det er derfor viktig at partene ikke velger sakkyndige helt tilfeldig. Norske leger er …

Valg av sakkyndige i personskadesaker Les mer »