Erstatning advokat

Erstatningsoppgjør etter personskade

 

Utgangspunktet er at den som blir skadet skal ha dekket det økonomiske tapet som oppstår fullt ut. I praksis reiser et erstatningsoppgjør en rekke problemstillinger.

 

Grunnvilkårene for erstatning er;

 

a) Det må foreligge et grunnlag for ansvar. Det kan være en bilforsikring eller en yrkesskadeforsikring,

b) det må foreligge et økonomisk tap som lar seg beregne og

c) det må foreligge årsakssammenheng mellom grunnlaget og det økonomiske tapet.

 

Jeg har arbeidet med disse problemstillingene for skadelidte over hele landet i mange år. Sammen med mine gode og dyktige kolleger i Langseth Advokatfirma får vi til gode løsninger i de aller fleste saker. Nedenfor kan du lese artikler jeg har skrevet, og dommer i saker jeg har ført om erstatningsoppgjør etter personskader.

Fire vilkår for årsakssammenheng

De fire vilkår (Lie-kriteriene) anvendes for å vurdere årsakssammenheng i tilfeller hvor skadehendelsen ikke har medført objektive medisinske funn. Vilkårene brukes typisk ved bløtdelsskader, for eksempel ved nakkeslengskader. De fire vilkår har nok vært anvendt...

Vilkår for erstatning – Årsakssammenheng

Et vilkår for erstatning er at det foreligger årsakssammenheng. Kravet går i korthet ut på at skaden må være forårsaket av den skadegjørende handling.  Det sentrale elementet i årsaksvurderingen er den såkalte betingelseslæren. Etter læren kan erstatning kreves når en...

Erstatning – når det er flere årsaker til personskaden

Et sammensatt årsaksbilde - med flere årsaker - bak en personskade reiser enkelte særskilte problemstillinger. Et sentralt poeng er å avgjøre om det foreligger såkalte samvirkende årsaker.   Det foreligger samvirkende årsaker når den skadegjørende handling har virket...

Skadeevne som vilkår for erstatning

Skadeevne er et vilkår for erstatning. Det betyr at at skadelidte må sannsynliggjøre at den handling, eller ulykke, som påstås å være årsak til skaden har utløst nok krefter til at skaden har kunnet oppstå.  Skadeevne vurderes ofte etter nakkeskader. Siden prognosen...

Akuttsymptomer – vilkår for erstatning

I kravet til akuttsymptomer ligger at skadelidte må sannsynliggjøre at det i tidlig fase etter ulykken har foreligget symptomer som er utløst av skadehendelsen. Ved nakkeskader kreves normalt at det har oppstått nakke- og/eller hodesmerter innen 72 timer etter...

Brosymptomer – vilkår for erstatning

Brosymptomer er nødvendige for å knytte varige plager til en skadehendelse. Det er ikke noe krav om at symptomene har vært til stede hver eneste dag. Det er normalt at personer med kroniske plager har gode og dårlige perioder, men om det har foreligget lange...

Forenlighet som vilkår for erstatning

Forenlighet - eller forenlighetskriteriet - er et sentralt element for å undersøke om det kan foreligge andre årsaker til en skade. Vurderingen er særlig relevant når årsaksvurderingen ikke kan gjøres basert på objektive kriterier, for eksempel ved nakkeskader....

Inngangsinvaliditet – vilkår i en årsaksvurdering

Spørsmålet om inngangsinvaliditet kommer på spissen dersom skadelidtes journal viser at skadelidte hadde lignende plager også før trafikkulykken. Dersom tilstanden var til stede også før uhellet, og kan anses å være en fortsettelse av helsebesvær, vil det ikke...

Hva er risikoerstatning?

Risikoerstatning er en form for oppgjør hvor partene blir enige om en skjønnsmessig fastsatt erstatningssum for å bli ferdig med saken uten at det er foretatt en konkret beregning av tapet. Utmålingen bør helst gjøres konkret og individuelt Utgangspunktet ved utmåling...

Erstatning for inntektstap

Erstatning for inntektstap skal dekke det tap skadelidte er påført frem til erstatningen utbetales, og det tap skadelidte forventer å bli påført i fremtiden. I denne artikkelen skriver jeg om enkelte hovedelementer ved beregning av erstatning for inntektstap....

Personskadeadvokat Einar I. Lohne

Personskadeadvokat Einar I. Lohne Einar I. Lohne er en av landets ledende og mest erfarne personskadeadvokater. Einar har arbeidet med erstatnings- og forsikringsoppgjør for skadelidte siden 1991. Han har møterett for Høyesterett og har skrevet en rekke artikler om erstatningsrett.

Les mer...

Compensation Firm of the Year in Norway

Compensation Firm of the Year in Norway Winner of The 2011 Norwegian – Compensation Law Firm of the Year Award. Global Law Experts
Websider fra Internett Studio