Erstatning advokat

Erstatningsoppgjør etter personskade

Utgangspunktet er at den som blir skadet skal ha dekket det økonomiske tapet som oppstår fullt ut. I praksis reiser et erstatningsoppgjør en rekke problemstillinger.

Grunnvilkårene for erstatning er;

a) Det må foreligge et grunnlag for ansvar. Det kan være en bilforsikring eller en yrkesskadeforsikring
b) det må foreligge et økonomisk tap som lar seg beregne og
c) det må foreligge årsakssammenheng mellom grunnlaget og det økonomiske tapet.

Jeg har arbeidet med disse problemstillingene for skadelidte over hele landet i mange år. Sammen med mine gode og dyktige kolleger i Langseth Advokatfirma får vi til gode løsninger i de aller fleste saker. Nedenfor kan du lese artikler jeg har skrevet, og dommer i saker jeg har ført om erstatningsoppgjør etter personskader.

 • Fire vilkår for årsakssammenheng
  De fire vilkår anvendes for å vurdere årsakssammenheng i tilfeller hvor skadehendelsen ikke har medført objektive medisinske funn. Vilkårene brukes typisk ved bløtdelsskader, for eksempel ved nakkeslengskader. De fire vilkår har nok vært anvendt tidligere, men ble utviklet slik vi kjenner dem i dag i forbindelse med Høyesteretts behandling av Nakkesleng I-saken i 1998. Vilkårene har …

  Fire vilkår for årsakssammenheng Les mer »

 • Vilkår for erstatning – Årsakssammenheng
  Et vilkår for erstatning er at det foreligger årsakssammenheng. Kravet går i korthet ut på at skaden må være forårsaket av den skadegjørende handling.  Det sentrale elementet i årsaksvurderingen er den såkalte betingelseslæren. Etter læren kan erstatning kreves når en handling, for eksempel en trafikkulykke, har påført skadelidte skaden og det økonomiske tapet som kreves …

  Vilkår for erstatning – Årsakssammenheng Les mer »

 • Erstatning – når det er flere årsaker til personskaden
  Et sammensatt årsaksbilde – med flere årsaker – bak en personskade reiser enkelte særskilte problemstillinger. Et sentralt poeng er å avgjøre om det foreligger såkalte samvirkende årsaker.   Det foreligger samvirkende årsaker når den skadegjørende handling har virket sammen med en eller flere årsaker, og alle årsakene sammen har vært nødvendige for å utløse skaden.  Dersom det foreligger samvirkende årsaker, …

  Erstatning – når det er flere årsaker til personskaden Les mer »

 • Skadeevne som vilkår for erstatning
  Skadeevne er et vilkår for erstatning. Det betyr at at skadelidte må sannsynliggjøre at den handling, eller ulykke, som påstås å være årsak til skaden har utløst nok krefter til at skaden har kunnet oppstå.  Skadeevne vurderes ofte etter nakkeskader. Siden prognosen er god, og de aller fleste som utsettes for en nakkeslengmekanisme verken får akutte …

  Skadeevne som vilkår for erstatning Les mer »

 • Akuttsymptomer – vilkår for erstatning
  I kravet til akuttsymptomer ligger at skadelidte må sannsynliggjøre at det i tidlig fase etter ulykken har foreligget symptomer som er utløst av skadehendelsen. Ved nakkeskader kreves normalt at det har oppstått nakke- og/eller hodesmerter innen 72 timer etter ulykken. Andre akutte symptomer kan være kvalme og svimmelhet. Mange opplever også bortdovning i armer og fingre …

  Akuttsymptomer – vilkår for erstatning Les mer »

 • Brosymptomer – vilkår for erstatning
  Brosymptomer er nødvendige for å knytte varige plager til en skadehendelse. Det er ikke noe krav om at symptomene har vært til stede hver eneste dag. Det er normalt at personer med kroniske plager har gode og dårlige perioder, men om det har foreligget lange symptomfrie intervaller så vil det bli vanskeligere å oppfylle kravet til …

  Brosymptomer – vilkår for erstatning Les mer »

 • Forenlighet som vilkår for erstatning
  Forenlighet – eller forenlighetskriteriet – er et sentralt element for å undersøke om det kan foreligge andre årsaker til en skade. Vurderingen er særlig relevant når årsaksvurderingen ikke kan gjøres basert på objektive kriterier, for eksempel ved nakkeskader. Utgangspunktet er da at sykdomsbildet må være forenlig med det man vet om skader påført ved nakkesleng. Dersom symptomer …

  Forenlighet som vilkår for erstatning Les mer »

 • Inngangsinvaliditet – vilkår i en årsaksvurdering
  Spørsmålet om inngangsinvaliditet kommer på spissen dersom skadelidtes journal viser at skadelidte hadde lignende plager også før trafikkulykken. Dersom tilstanden var til stede også før uhellet, og kan anses å være en fortsettelse av helsebesvær, vil det ikke foreligge årsakssammenheng. Det vil da foreligge en annen årsak til plagene. I punkt 4 tredje setning på …

  Inngangsinvaliditet – vilkår i en årsaksvurdering Les mer »

 • Hva er risikoerstatning?
  Risikoerstatning er en form for oppgjør hvor partene blir enige om en skjønnsmessig fastsatt erstatningssum for å bli ferdig med saken uten at det er foretatt en konkret beregning av tapet. Utmålingen bør helst gjøres konkret og individuelt Utgangspunktet ved utmåling av erstatning er at erstatningen skal utgjøre full erstatning. Full erstatning vil si at skadelidte …

  Hva er risikoerstatning? Les mer »

 • Erstatning for inntektstap
  Erstatning for inntektstap skal dekke det tap skadelidte er påført frem til erstatningen utbetales, og det tap skadelidte forventer å bli påført i fremtiden. I denne artikkelen skriver jeg om enkelte hovedelementer ved beregning av erstatning for inntektstap. Særlig beskrives forhold som er spesielle ved ved beregning av erstatning for inntektstap ved lavinvaliditesskader. Problemstillingene er imidlertid langt på vei …

  Erstatning for inntektstap Les mer »