Forsikringsselskapenes rådgivende leger har liten vekt i retten

Vår klient ble skadet i en trafikkulykke i 2011. Etter ulykken har hun hatt vedvarende nakkeplager, og har falt delvis ut av jobb. Ansvarlig forsikringsselskap, Eika Forsikring AS, avslo erstatning og påsto at det var andre årsaker til nakkeplagene og den reduserte arbeidsevnen. I en dom fra Gjøvik tingrett avsagt 7. juni 2016 ble forsikringsselskapet dømt til å betale full erstatning. I dommen ga tingretten en klar uttalelse om at forsikringsselskapenes rådgivende leger har liten vekt i retten.

Et sentralt tema i dommen var hvilken av de medisinsk sakkyndige som skulle tillegges vekt. Om forsikringsselskapets rådgivende lege William Goldsack uttalte tingretten:

Dr. Goldsack, som er ansatt i forsikringsselskapet, har imøtegått dr Kristoffersens vurdering i notat 30.08.12, og gjennom sin forklaring i retten. Retten legger i sin bevisvurdering begrenset vekt på denne uttalelsen. Det vises til at dr. Goldsack ikke har undersøkt A og han kunne ikke svare på om han har gått igjennom sakens dokumenter. Det fremstår for retten som uklart hva som har vært hans mandat. Videre er han fast ansatt i forsikringsselskapets morselskap og har således etter rettens syn sterke bindinger til saksøkte. Dette svekker også bevisverdien,

Retten la vekt på vurderinger gjort av overlege Tomm Kristoffersen ved Ullevål universitetssykehus. Dr Kristoffersen konkluderte med at skadelidte var påført en varig medisinsk invaliditet ved den aktuelle trafikkulykken. Forsikringsselskapenes rådgivende leger har liten vekt i retten.