Utmåling av menerstatning

Menerstatning dekker ikke direkte økonomisk tap, men er en kompensasjon for den tapte livsutfoldelse en skade antas å medføre. Hjemmel for tilståelse av menerstatning er skadeserstatningsloven § 3-2 første setning:

Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning.

Ved lave invaliditeter vil usikkerheten i vurderingen gjerne være knyttet til vilkåret betydelig. I kravet til betydelig ligger at den skadeutløste medisinske invaliditeten i utgangspunktet må være på minst 15 %. Det betyr at skadelidte som er påført en lavinvaliditet normalt ikke vil ha krav på menerstatning.

Fastsettingen av medisinsk invaliditetsgrad er imidlertid ofte svært skjønnsmessig, og oppleves til tider som noe tilfeldig. Av den grunn vil jeg kort si noe om hva som i praksis ofte er forskjellen på en betydelig skade og en lavinvaliditetsskade.

Forskrift om menerstatning

Ved fastsettelse av medisinsk invaliditet anvendes forskrift om menerstatning. De punkter i tabellen som er aktuelle for en nakkedistorsjonsskade uten objektive funn, er:

2.1.1 Lett nedsatt funksjon og lette smerter i 0-9 %
halsryggsøylen

2.1.2 Moderat nedsatt funksjon, med middels sterke 10-19 %
smerter og nedsatt bevegelighet i halsryggsøylen

Dersom det ikke foreligger spesielle holdepunkter for annet, blir skadelidte gjerne plassert omkring midt på skalaen i det enkelte punkt, til henholdsvis 5 % eller 15 %.

Punkt 2.1.2 kan dermed gi rett til menerstatning, mens punkt 2.1.1 ikke vil gjøre det. Det er derfor relevant å se på hva som er den reelle forskjellen på punktene.

Det er tre kriterier som er avgjørende. For det første funksjon, dernest smerter, og for det tredje nedsatt bevegelighet.

Funksjon relaterer seg til det å fungere, og knytter seg til en vurdering av skadelidtes fungeringsevne, eller funksjonsevne.

Om funksjonen er lett eller moderat nedsatt, er svært vanskelig å måle. Tilsvarende om smertene er lette eller middels sterke. Vurderingen av disse forhold kan vanskelig baseres på annet enn skadelidtes egen beskrivelse.

Nedsatt bevegelighet i nakken er vesentlig

Den reelle forskjellen på punktene er i praksis om det foreligger nedsatt bevegelighet i nakken. Om bevegeligheten er nedsatt, eller ikke, er noe legen kan avklare ved undersøkelser.

I forbindelse med undersøkelsen er det viktig å være klar over at nakkebevegeligheten kan variere over tid.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Jan Erik Ødegård er forfatter av kapitlet Forsikringsmedisin og spesialistdokumentasjon i læreboken Norsk fysikalsk medisin, 2014. I et brev til advokatene Sven Knagenhjelm og Ståle Haugsvær av 2. juli 2011 skrev Jan Erik Ødegård:

Videre ser en at den registrerte nakkebevegeligheten kan svinge sterkt, alt etter hvilken fase den skadede er i. Ved bløtvevsskader i nakken er det ikke de benede strukturer som begrenser bevegelsesutslagene. Det er som regel muskulære spenninger og smerter som begrenser utslagene.

Ettersom spenninger og smerter kan variere, kan en måle forskjellige utslag til forskjellige tidspunkt hos den samme personen.

Siden nakkebevegeligheten kan variere er det vesentlig at legen blir forklart hva som er skadelidtes normalsituasjon, eventuelt at undersøkelser gjøres over en periode.

Utmålingen av menerstatning gjøres etter standardiserte regler hvor det i tillegg til den medisinske invaliditetsgraden, tas hensyn til skadelidtes alder, tidspunktet for når skaden skjedde og folketrygdens grunnbeløp.