Nakkeskade advokat

Nakkeskade – nakkeslengskade – whiplash

Mer enn 2000 personer påføres en nakkeskade i trafikken hvert år. Mange skades også i nakken på andre måter. Ingen andre skadeformer eller diagnoser medfører så mange erstatningsoppgjør.

Nakkeskadde skal ha full erstatning.  Mange opplever imidlertid at det kan være vanskelig å bevise at ulykken er årsak til nakkeplagene. Jeg har arbeidet spesielt med nakkeskader i mange år og bistår deg gjerne.

Nedenfor kan du lese enkelte av mine artikler og dommer om nakkeskade:

 • Fire vilkår for årsakssammenheng
  De fire vilkår anvendes for å vurdere årsakssammenheng i tilfeller hvor skadehendelsen ikke har medført objektive medisinske funn. Vilkårene brukes typisk ved bløtdelsskader, for eksempel ved nakkeslengskader. De fire vilkår har nok vært anvendt tidligere, men ble utviklet slik vi kjenner dem i dag i forbindelse med Høyesteretts behandling av Nakkesleng I-saken i 1998. Vilkårene har …

  Fire vilkår for årsakssammenheng Les mer »

 • Skadeevne som vilkår for erstatning
  Skadeevne er et vilkår for erstatning. Det betyr at at skadelidte må sannsynliggjøre at den handling, eller ulykke, som påstås å være årsak til skaden har utløst nok krefter til at skaden har kunnet oppstå.  Skadeevne vurderes ofte etter nakkeskader. Siden prognosen er god, og de aller fleste som utsettes for en nakkeslengmekanisme verken får akutte …

  Skadeevne som vilkår for erstatning Les mer »

 • Akuttsymptomer – vilkår for erstatning
  I kravet til akuttsymptomer ligger at skadelidte må sannsynliggjøre at det i tidlig fase etter ulykken har foreligget symptomer som er utløst av skadehendelsen. Ved nakkeskader kreves normalt at det har oppstått nakke- og/eller hodesmerter innen 72 timer etter ulykken. Andre akutte symptomer kan være kvalme og svimmelhet. Mange opplever også bortdovning i armer og fingre …

  Akuttsymptomer – vilkår for erstatning Les mer »

 • Forenlighet som vilkår for erstatning
  Forenlighet – eller forenlighetskriteriet – er et sentralt element for å undersøke om det kan foreligge andre årsaker til en skade. Vurderingen er særlig relevant når årsaksvurderingen ikke kan gjøres basert på objektive kriterier, for eksempel ved nakkeskader. Utgangspunktet er da at sykdomsbildet må være forenlig med det man vet om skader påført ved nakkesleng. Dersom symptomer …

  Forenlighet som vilkår for erstatning Les mer »

 • Hva er en nakkeslengskade?
  En nakkeslengskade kan oppstå ved at nakkens muskler og sener overstrekkes. I SMM-rapport 5/2000, utarbeidet av Sintef Unimed for Sosial- og helsedepartementet, gis en definisjon av nakkeslengskade på side 9: Nakkesleng er definert som en «akselerasjons-deselerasjons mekanisme som overfører energi til nakken». Skaden kan skyldes påkjørsler av motorkjøretøy bakfra eller fra siden, men kan også …

  Hva er en nakkeslengskade? Les mer »

 • Erstatning for utgifter etter en nakkeskade
  Erstatning for utgifter utmåles i to poster. For det første skal skadelidte ha dekket sine påførte ekstrautgifter i perioden fra skadetidspunktet og frem til oppgjøret skjer. Dernest skal dekkes fremtidige ekstrautgifter fra oppgjøret og fremover i tid til kostnadene opphører. Det er utgifter som ikke dekkes av det offentlige som kan kreves erstattet. Det vil …

  Erstatning for utgifter etter en nakkeskade Les mer »

 • Utmåling av menerstatning
  Menerstatning dekker ikke direkte økonomisk tap, men er en kompensasjon for den tapte livsutfoldelse en skade antas å medføre. Hjemmel for tilståelse av menerstatning er skadeserstatningsloven § 3-2 første setning: Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning. Ved lave invaliditeter vil usikkerheten i vurderingen gjerne være knyttet til vilkåret …

  Utmåling av menerstatning Les mer »

 • Full erstatning for nakkesmerter etter fire runder i retten
  Vår klient var passasjer i en minibuss som ved Elverum ble påkjørt bakfra av en personbil i stor fart. Etter fire runder i retten fikk hun full erstatning for varige nakkesmerter. Eidsivating lagmannsrett dom. Erstatning. Personskade. Varige nakkesmerter. Stikkord: Erstatningsrett. Bilulykke. Nakkesleng. Nakkesmerter. Personskade. Bilansvarsloven § 4.   Sammendrag: Saken gjaldt krav om erstatning på …

  Full erstatning for nakkesmerter etter fire runder i retten Les mer »

 • Ung kvinne ble 50 % arbeidsufør etter en liten nakkeskade
  Vår klient ble skadet i en trafikkulykke på Lillehammer i 2005. Hun ble 50 % arbeidsufør som følge av en nakkeskade som ga 9 % medisinsk invaliditet. If Skadeforsikring avslo erstatning og sa blant annet at en liten nakkeskade ikke kan gi en så betydelig uførhet. Vi vant frem både i tingretten på Gjøvik og i lagmannsretten.   …

  Ung kvinne ble 50 % arbeidsufør etter en liten nakkeskade Les mer »

 • Full erstatning selv om det var liten skadeevne for nakkeskaden
  At det foreligger en skadeevne er et grunnvilkår for årsakssammenheng. I alt for mange saker avslår forsikringsselskapene erstatning som følge av påstått manglende skadeevne. Det pekes gjerne på at skadeevne mangler som følge av at skadene på bilene var beskjedne. I denne saken ble vår klient tilkjent full erstatning for en nakkeskade selv om det var svært små …

  Full erstatning selv om det var liten skadeevne for nakkeskaden Les mer »

Personskadeadvokat Einar I. Lohne

Personskadeadvokat Einar I. Lohne

Einar I. Lohne er en av landets ledende og mest erfarne personskadeadvokater. Einar har arbeidet med erstatnings- og forsikringsoppgjør for skadelidte siden 1991. Han har møterett for Høyesterett og har skrevet en rekke artikler om erstatningsrett.

Les mer…

Compensation Firm of the Year in Norway

Compensation Firm of the Year in Norway

Winner of The 2011 Norwegian – Compensation Law Firm of the Year Award.

Global Law Experts