Hva er en nakkeslengskade?

En nakkeslengskade kan oppstå ved at nakkens muskler og sener overstrekkes. I SMM-rapport 5/2000, utarbeidet av Sintef Unimed for Sosial- og helsedepartementet, gis en definisjon av nakkeslengskade på side 9:

Nakkesleng er definert som en «akselerasjons-deselerasjons mekanisme som overfører energi til nakken».

Skaden kan skyldes påkjørsler av motorkjøretøy bakfra eller fra siden, men kan også skje ved stuping eller andre ulykker.

 

Quebec Task Force

Utredningsgruppen har benyttet definisjonen av nakkeslengskader («Whiplash Associated Disorders» WAD) utarbeidet av Quebec Task Force i 1995. Videre på side 14 i SMM-rapport 5/2000 fremgår graderingen av nakkeskadene:

Quebec Task Force har inndelt «Whiplash Associated disorders» (WAD) og nakkeplager i fem grader ut fra subjektive og objektive funn:

Grad 0                 Ingen nakkeplager, ingen objektive tegn

Grad 1                 Nakkesmerter, stivhet eller bare ømhet, Ingen objektive tegn

Grad 2                 Nakkeplager og tegn fra muskel- /skjelettapparatet (innskrenket bevegelighet og palpasjonsømme punkter)

Grad 3                 Nakkeplager og nevrologiske tegn (utslukkede/svekkede reflekser, svekket kraft og/eller sensibilitetsutfall

Grad 4                 Nakkeplager og brudd/dislokasjoner

I rapportens sammendrag på side 9 fremgår inndeling av skadene:

Skadene deles i denne definisjonen i fire kategorier etter lette til moderate symptomer fra nakken (WAD, grad I og II) som en antar skyldes en bløtdelsskade, og skader på nervevev, brudd og luksasjoner (WAD, grad III og IV). 

           I praksis brukes begrepet nakkeslengskade om WAD gruppe I og II, og denne rapporten omhandler derfor primært denne gruppen.

 

Nakkeslengskade er oftest en bløtdelsskade

Grad 1 og 2 utgjør altså de såkalte bløtdelsskadene. Bløtdelsskader vil normalt ikke føre til funn ved ordinære røntgenbilder.

Diagnosen på en bløtdelsnakkeskade er i det internasjonale diagnosesystemet ICD-10, utgitt av World Health Organization, og bearbeidet til norsk av Sosial- og helsedirektoratet, angitt slik:

S 13                      Dislokasjon, forstuving og forstrekking av ledd og leddbånd i halsregionen

S 13.4                   Forstuving og forstrekking i cervicalkolumna Nakkeslengskade

Cervicalkolumna er den del av ryggraden som går gjennom ryggraden. I det norske diagnoseverktøyet ICPS-2 Kodekort, som gjerne anvendes av fastlegene, er alternativene:

L01                        Nakke symptomer/plager

L83                        Nakkesyndrom

Begrepene nakkedistorsjonsskade, nakkeslengskade og nakkeskade brukes imidlertid noe om hverandre, og gir gjerne uttrykk for det samme – en lavinvaliditet nakkeskade i QTC grad 1 eller 2, som omfattes av invaliditetstabellen punkt 2.1.1 eller 2.1.2.

 

En nakkeslengskade kan også være i skiver og ledd

I Tidsskrift for Den norske lægeforeningen skrives i nr. 17/1995 om Quebec Task Force-rapporten:

            Hva som skades ved utløsning av hurtige akselerasjons- og deakselerasjonskrefter som virker på nakken, er fremdeles usikkert. Sannsynligvis kommer det til lesjon i muskulatur, ligamenter, sener og kapsler (bløtdelsskader), eventuelt av skiver og/eller ledd.

Som legeforeningen uttaler, med støtte i Quebec Task Force-rapporten, kan en nakkeslengskade bestå av mer enn en skade på bløtdeler som muskler og sener. Skaden kan også være relatert til skiver eller ledd i nakken.