Trafikkskade advokat

Erstatningsoppgjør etter skader på personer

Et stort antall personer påføres en trafikkskade hvert år. Mange får en varig skade og faller helt eller delvis ut av arbeid. Utgangspunktet er at den som skades i trafikken skal ha full erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig.

Enkelte opplever at forsikringsselskapene blir en motpart fordi det oppstår uenighet om årsak til skaden, eller uenighet om utmåling av det økonomiske tapet. Jeg har lang erfaring med erstatningsoppgjør etter trafikkulykker og kan bistå deg til et riktig oppgjør.

Nedenfor kan du lese enkelte av mine artikler og dommer om erstatningsoppgjør etter trafikkskade:

 • Brosymptomer – vilkår for erstatning
  Brosymptomer er nødvendige for å knytte varige plager til en skadehendelse. Det er ikke noe krav om at symptomene har vært til stede hver eneste dag. Det er normalt at personer med kroniske plager har gode og dårlige perioder, men om det har foreligget lange symptomfrie intervaller så vil det bli vanskeligere å oppfylle kravet til… Les mer: Brosymptomer – vilkår for erstatning
 • Hva er en nakkeslengskade?
  En nakkeslengskade kan oppstå ved at nakkens muskler og sener overstrekkes. I SMM-rapport 5/2000, utarbeidet av Sintef Unimed for Sosial- og helsedepartementet, gis en definisjon av nakkeslengskade på side 9: Nakkesleng er definert som en «akselerasjons-deselerasjons mekanisme som overfører energi til nakken». Skaden kan skyldes påkjørsler av motorkjøretøy bakfra eller fra siden, men kan også… Les mer: Hva er en nakkeslengskade?
 • Ung ufør vant over NAV etter mopedulykke ved Hønefoss
  Vår klient ble delvis ufør som følge av hode- og nakkesmerter etter en mopedulykke ved Hønefoss. Hun var bare 16 år da skaden skjedde, men NAV og Trygderetten avslo uførepensjon etter reglene om «ung ufør». Vi måtte til Lagmannsretten for å vinne frem.    Borgarting lagmannsrett – dom. LB-2011-101831. Trafikkskade. Ung ufør. Stikkord: Folketrygdloven § 3-21… Les mer: Ung ufør vant over NAV etter mopedulykke ved Hønefoss
 • Full erstatning etter personskade i Troms
  Vår klient ble påført en personskade i en kraftig trafikkulykke på vei til Harstad i Troms. Han fikk en nakkeslengskade og ble 100 % arbeidsufør. Vi tapte saken i Senja tingrett, men vant mot If Skadeforsikring i lagmannsretten i Tromsø og det ble gitt full erstatning.   LH-2009-051173. Hålogaland lagmannsrett – dom – Full erstatning – Personskade. Avsagt:… Les mer: Full erstatning etter personskade i Troms
 • Bevisvurdering ved personskadeerstatning
  Bevisvurdering kan være komplisert. Det er i utgangspunktet skadelidte som må føre bevis for at vilkårene for erstatning er til stede ved krav om personskadeerstatning. Det å ha bevisbyrden innebærer at det man påstår må fremstå som mer sannsynlig enn motpartens påstand. Det er tilstrekkelig med 50,01 % sannsynlighetsovervekt. I enkelte tilfeller har skadevolderen bevisbyrden.… Les mer: Bevisvurdering ved personskadeerstatning
 • Utmåling av erstatning etter personskade
  Utmåling av erstatning etter personskade skal gi skadelidte full erstatning. Det innebærer at utmåling skal gjøres slik at erstatningen gjør at skadelidte blir stilt økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. De erstatningsposter som til sammen skal gi full erstatning er, påførte og fremtidige- ekstrautgifter, påført- og fremtidig inntektstap, samt menerstatning. Erstatning for ekstrautgifter Alle «rimelig og nødvendige»… Les mer: Utmåling av erstatning etter personskade
 • Valg av sakkyndige i personskadesaker
  Valg av sakkyndige er viktig i personskadesaker.En spesialisterklæring innhentes for å avklare de medisinske spørsmål som saken reiser. Hensikten er å få et best mulig grunnlag for de juridiske vurderingene som må gjøres. Det legges ofte stor vekt på medisinske spesialisterklæringer. Det er derfor viktig at partene ikke velger sakkyndige helt tilfeldig. Norske leger er… Les mer: Valg av sakkyndige i personskadesaker
 • Kravet til adekvans ved personskadeerstatning
  Adekvans et en del av kravet til årsakssammenheng. Det innebærer at skaden ikke må være for fjern, avledet eller for indirekte i forhold til ulykken. At en person som har vært utsatt for en nakkeslengmekanisme får varige plager i nakken vil naturlig nok ikke være inadekvat. Adekvans blir først et tema når skaden har utviklet seg på… Les mer: Kravet til adekvans ved personskadeerstatning