Utmåling av erstatning etter personskade

Utmåling av erstatning etter personskade skal gi skadelidte full erstatning. Det innebærer at utmåling skal gjøres slik at erstatningen gjør at skadelidte blir stilt økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

De erstatningsposter som til sammen skal gi full erstatning er, påførte og fremtidige- ekstrautgifter, påført- og fremtidig inntektstap, samt menerstatning.

Erstatning for ekstrautgifter

Alle «rimelig og nødvendige» ekstrautgifter som er en følge av skaden skal erstattes fullt ut. Ved lavinvaliditeter er utgiftene gjerne knyttet til besøk hos lege, smertestillende medisiner og til ulike behandlinger.

Les mer om erstatning for behandlingsutgifter og medisiner her.

Dekning av utgifter til juridisk bistand

Erstatningssaker kan være langvarig og kompliserte. Særlig vanskelig kan det være å nå frem om man er reduser av en skade. Som følge av dette dekkes kostnader til juridisk bistand etter trafikkulykker og yrkesskader normalt av det forsikringsselskapet som er ansvarlig.

Som følge av at det kan være vanskelig å vurdere om man har en sak man kan gå videre med eller ikke, bør kostnader til juridisk bistand også dekkes i utredningsfasen frem til årsaksspørsmålet er avklart – også om utredningen ender med at det ikke foreligger årsakssammenheng.

Les mer om dekning av utgifter til juridisk bistand her.

Erstatning for inntektstap

Skadelidtes inntektstap skal dekkes krone for krone. Både det som er påført frem til oppgjøret skjer, og det tapet som forventes å oppstå i fremtiden.

Les om beregning av erstatning for inntektstap her.

Utmåling av menerstatning

Skadelidte skal i tillegg ha utbetalt menerstatning dersom den skadebetingede medisinske invaliditeten er betydelig. En skade er normalt betydelig når den er på minst 15 %.

Les mer om menerstatning her.

Grunnlagene for utmåling

Når ansvarsgrunnlaget er avklart og adekvat årsakssammenheng er sannsynliggjort, har skadelidte krav på å få dekket sitt økonomiske tap.

Utmåling av erstatning gjøres noe forskjellig under de ulike ansvarsgrunnlag. Utmåling av erstatning ved bilansvar følger reglene i skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 nr. 26 kapittel 3.

Ved yrkesskader utmåles erstatningen etter reglene i lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 § 13:
Skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 nr. 26 kap. 3 gjelder så langt ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne lov. Kongen kan gi regler om utmålingen av erstatning etter loven.

Det er gitt regler om enkelte særlige utmålingsregler om yrkesskader i forskriften om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring av 21. desember 1990 nr. 1027.

Dersom skaden både er omfattet av bilansvar og yrkesskadereglene, har skadelidte i utgangspunktet krav på oppgjør etter det regelsett som gir det beste økonomiske oppgjøret.

Her er kun en kort oversikt. Følg lenkene ovenfor for mer informasjon om utmåling av de ulike erstatningspostene.