Yrkesskade advokat

Yrkesskade – Yrkessykdom

Svært mange påføres årlig en yrkesskade eller en yrkessykdom i arbeidet. Utgangspunktet er at den som skades på jobben skal ha full erstatning fra arbeidsgiverens forsikringsselskap. Jeg har lang erfaring med å hjelpe skadde etter yrkesskader og yrkessykdommer til riktig erstatning.

De fleste saker løses ved forhandlinger med forsikringsselskapene. Enkelte ganger må vi imidlertid i retten for å få løst saken. Nedenfor kan du lese enkelte dommer om yrkesskade som jeg har ført i domstolene.

 • Advokat i retten
  I en dom av 11. desember 2019 kom Agder lagmannsrett til at Trygderettens kjennelse var ugyldig. Det betyr at vår klient vil få godkjent hele sin uførhet som utløst av en yrkesskade i 1994. Saken ble for den skadelidte prosedert i retten av advokat Einar I. Lohne. Motpart var Staten ved Nav. Her er lagmannsrettens …

  Advokat i retten Les mer »

 • Yrkesskadeerstatning til vernepleier
  Dom om yrkesskadeerstatning. Vår klient var i arbeid ved en HVPU- institusjon i Nordland da hun ble angrepet og lugget kraftig av en bruker. Hun ble påført en varig skade i hode og nakke, og falt ut av arbeid. Vi vant saken i Rana tingrett, men KLP anket til lagmannsretten. Selv om en behandlingsfeil var årsak …

  Yrkesskadeerstatning til vernepleier Les mer »

 • Drosjesjåfør fikk erstatning etter nakkeslengskade
  Vår klient ble skadet i en trafikkulykke ved påkjørsel bakfra under arbeid som taxisjåfør i mai 1997. Hun utviklet hode og nakkeplager. Uenigheten med forsikringsselskapet dreide seg om det kunne foreligge andre årsaker til nakkeslengskaden og uførheten. Lagmannsretten mente at det forelå andre forhold som hadde betydning, men kom allikevel til at nakkeskaden var ansvarlig for uførheten og det økonomiske tapet.
 • Bevisvurdering ved personskadeerstatning
  Bevisvurdering kan være komplisert. Det er i utgangspunktet skadelidte som må føre bevis for at vilkårene for erstatning er til stede ved krav om personskadeerstatning. Det å ha bevisbyrden innebærer at det man påstår må fremstå som mer sannsynlig enn motpartens påstand. Det er tilstrekkelig med 50,01 % sannsynlighetsovervekt. I enkelte tilfeller har skadevolderen bevisbyrden. …

  Bevisvurdering ved personskadeerstatning Les mer »

 • Utmåling av erstatning etter personskade
  Utmåling av erstatning etter personskade skal gi skadelidte full erstatning. Det innebærer at utmåling skal gjøres slik at erstatningen gjør at skadelidte blir stilt økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. De erstatningsposter som til sammen skal gi full erstatning er, påførte og fremtidige- ekstrautgifter, påført- og fremtidig inntektstap, samt menerstatning. Erstatning for ekstrautgifter Alle «rimelig og nødvendige» …

  Utmåling av erstatning etter personskade Les mer »

Personskadeadvokat Einar I. Lohne

Personskadeadvokat Einar I. Lohne

Einar I. Lohne er en av landets ledende og mest erfarne personskadeadvokater. Einar har arbeidet med erstatnings- og forsikringsoppgjør for skadelidte siden 1991. Han har møterett for Høyesterett og har skrevet en rekke artikler om erstatningsrett.

Les mer…

Compensation Firm of the Year in Norway

Compensation Firm of the Year in Norway

Winner of The 2011 Norwegian – Compensation Law Firm of the Year Award.

Global Law Experts

adekvans advokat i retten Avtaleloven §36 Avtalerett Avtalerevisjon Behandlingsutgifter Bevis Bevisbyrde Bevisvurdering Ekstrautgifter Erstatning Erstatningsrett Etteroppgjør Forverring Full erstatning Gjenopptak Hastighetsendring Inntektstap Kreftene Krefter Liten skadeevne Menerstatning nakkeskade nakkesleng Nakkeslengskade Nytt krav Nærhet Nærhetskriteriet personskade personskadeerstatning Påregnelighet Påregnelighetskriteriet Sakkyndige Sakkyndige i personskadesaker Skade Skadeevne Skaden Skadene Skader trafikkulykke Utmåling Utmåling av erstatning Vilkår for erstatning Yrkesskade Årsakssammenheng