Erstatning

Dekning av utgifter til juridisk bistand i en erstatningssak

Utgifter til juridisk bistand skal i prinsippet dekkes på lik linje med andre utgifter skadelidte påføres ved en personskade. I denne artikkelen skriver jeg om de muligheter og begrensninger som skadelidte møter i praksis. Skadelidte har behov for juridisk bistand Under behandlingen av saken er skadelidte ofte redusert som følge av den aktuelle skaden eller …

Dekning av utgifter til juridisk bistand i en erstatningssak Les mer »

Erstatning for utgifter etter en nakkeskade

Erstatning for utgifter utmåles i to poster. For det første skal skadelidte ha dekket sine påførte ekstrautgifter i perioden fra skadetidspunktet og frem til oppgjøret skjer. Dernest skal dekkes fremtidige ekstrautgifter fra oppgjøret og fremover i tid til kostnadene opphører. Det er utgifter som ikke dekkes av det offentlige som kan kreves erstattet. Det vil …

Erstatning for utgifter etter en nakkeskade Les mer »

Utmåling av menerstatning

Menerstatning dekker ikke direkte økonomisk tap, men er en kompensasjon for den tapte livsutfoldelse en skade antas å medføre. Hjemmel for tilståelse av menerstatning er skadeserstatningsloven § 3-2 første setning: Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning. Ved lave invaliditeter vil usikkerheten i vurderingen gjerne være knyttet til vilkåret …

Utmåling av menerstatning Les mer »

Ung kvinne ble 50 % arbeidsufør etter en liten nakkeskade

Vår klient ble skadet i en trafikkulykke på Lillehammer i 2005. Hun ble 50 % arbeidsufør som følge av en nakkeskade som ga 9 % medisinsk invaliditet. If Skadeforsikring avslo erstatning og sa blant annet at en liten nakkeskade ikke kan gi en så betydelig uførhet. Vi vant frem både i tingretten på Gjøvik og i lagmannsretten.   …

Ung kvinne ble 50 % arbeidsufør etter en liten nakkeskade Les mer »

Full erstatning etter personskade i Troms

Vår klient ble påført en personskade i en kraftig trafikkulykke på vei til Harstad i Troms. Han fikk en nakkeslengskade og ble 100 % arbeidsufør. Vi tapte saken i Senja tingrett, men vant mot If Skadeforsikring i lagmannsretten i Tromsø og det ble gitt full erstatning.   LH-2009-051173. Hålogaland lagmannsrett – dom – Full erstatning – Personskade. Avsagt: …

Full erstatning etter personskade i Troms Les mer »

Utmåling av erstatning etter personskade

Utmåling av erstatning etter personskade skal gi skadelidte full erstatning. Det innebærer at utmåling skal gjøres slik at erstatningen gjør at skadelidte blir stilt økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. De erstatningsposter som til sammen skal gi full erstatning er, påførte og fremtidige- ekstrautgifter, påført- og fremtidig inntektstap, samt menerstatning. Erstatning for ekstrautgifter Alle «rimelig og nødvendige» …

Utmåling av erstatning etter personskade Les mer »